ÁLTALÁNOS BÉRLETI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Sum Balance Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: Cg.13-09-136.040; székhely: 2600 Vác, Damjanich utca 53.; adószám: 12132209-1-13; statisztikai számjel: 12132209-7021-113-13), mint bérbeadó (a továbbiakban: „Bérbeadó”) jelen általános bérleti szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elfogadását követően, a https://babaguz.hu/berles/ oldalon feltüntetett díjszabással adja bérbe bérlőnek a fenti honlapon bemutatott eszközöket.

A szolgáltatás igénybevétele kizárólag az ÁSZF elfogadásával jöhet létre. Jelen dokumentum alapján megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, későbbiekben nem kereshetők vissza, nem minősülnek írásbeli szerződésnek, angol/magyar nyelven, magyar jogszabályok alapján íródnak, magatartási kódexre nem utalnak, ugyanakkor vállalkozó magára nézve teljes mértékben kötelezőnek és betartandónak tekinti a 2008. évi XLVII. törvényt a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen magatartás tilalmáról. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://babaguz.hu

1. Fogalom-meghatározások

Bérelt eszköz: a https://babaguz.hu feltüntetett eszközök és azok tartozékai

Bérlő: Bérbeadóval jelen ÁSZF alapján szerződéses jogviszonyt létesítő belföldi vagy külföldi természetes vagy jogi személy.

Bérelt eszköz használója: bármely bel- vagy külföldi természetes személy, aki a bérelt eszközt a Bérlő nevében és Bérbeadó írásbeli hozzájárulásával használja. .

Lopáskár: a rablás és a jogtalan használat céljából történő önkényes elvételből származó kár, illetve ezen időszak alatt bekövetkezett rongálódás. Ennek minősül a bérlet eszköz alkatrészeinek, tartozékainak ellopásával kapcsolatosan keletkezett károsodás is, ideértve a lopási kísérlet eredményeként adódó rongálódási kár akkor is, ha a bérelt eszköz megkerült.

Jelen ÁSZF-ben meghatározott, Bérlőre vonatkozó használati feltételek a Használóra is érvényesek.

2. A bérelt eszköz kiválasztása, átvétele, használata, visszaszolgáltatása

  • Bérlő az eszközt vagy csomagban kínált eszközöket a https://babaguz.hu/berles/ oldalon választhatja ki, ahol megtekintheti az eszköz 24 órás bérletére vonatkozó árát, valamint a bérelni kívánt eszköz technikai leírását.
  • Az eszköz bérletének időtartamát Bérlő az eszköz melletti naptárban jelöli akként, hogy megnevezi a bérleti időszak kezdő és záró napját.
  • Az eszköz vagy eszközök kiválasztását követően Bérlő áttér a regisztrációs felületre, ahol megadja számlázási, valamint – amennyiben ez utóbbi a számlázási címtől eltér – a bérelt eszközök átvételének címét. A jelen ÁSZF elfogadásával, valamint a megrendelés Bérlő részére történő elektronikus megküldésével („Megrendelés”) létrejön a szerződés.

2.4. Bérlő – a megrendelést követően – 24 órán belül megkapja a bérbeadási szolgáltatásra vonatkozó számlát, vagy a díjbekérőt (fizetési mód függvényében)  melyet Bérlő a számlán feltüntetett fizetési határidőig köteles kiegyenlíteni.  

  • A bérleti díj előre fizetendő. Bérbeadó nem köteles a kiválasztott eszköz átadására a bérleti díj kézhezvételét megelőzően.
  • Bérlő a bérelt eszközökért 40.000 Ft összegű óvadékot köteles Bérbeadónál letétbe helyezni. Az óvadék összegét Bérbeadó az eszköz visszaszolgáltatását követően köteles Bérlő részére maradéktalanul visszatéríteni, amennyiben az eszköz sértetlen állapotban és – a rendes használattal keletkezett szennyeződéstől eltekintve – átvételkori állapotnak megfelelően és a szerződés szerinti időpontban kerül vissza a birtokába. Bérlő tájékoztatására az összes termékünk ajánlott fogyasztói ára letölthető a https://babaguz.hu/wp-content/uploads/2019/04/Árlista-babagúz.pdf oldalról.
  • A bérelt eszközök – a bérleti díj megfizetését követően, valamint az óvadék letétbe helyezésével a 1174 Budapest, Risztics János u. 5/2 címen vehetők át megegyezés szerint, rugalmas időben.

2.9. A Bérlő a bérelt eszköz átvételekor köteles meggyőződni annak állapotáról. Amennyiben a Bérlő bármilyen sérülést, rendellenességet, hiányosságot észlel a bérelt eszközön, köteles erről a Bérbeadó képviseletében jelen lévő munkatársat haladéktalanul tájékoztatni, és gondoskodni arról, hogy a sérülés tényét, rendellenesség, hiányosság tényét írásban vagy egyéb formában (pl. fénykép) rögzítsék. Ennek elmulasztásából eredő kár a Bérlőt terheli.

2.10. A Bérlő köteles a bérelt eszközt a Bérbeadó képviselőjének szóbeli vagy írásban átadott tájékoztatása szerint használni, kezelni, gépjárműbe beszerelni.

2.11 A Bérlő köteles a bérlet eszköz használata során:

          – annak használatára vonatkozó szabályzatot  betartani;

– a bérelt eszközt és tartozékait annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni;

– a bérelt eszközzel együtt esetlegesen átadott okmányokat (pl. műbizonylat) gondosan használni és megőrizni, a rongálódástól megóvni;

– a bérelt eszközt a rendelkezésre álló eszközökkel megvédeni a lopással szemben;  használaton kívül minden esetben, bármely csekély időre, illetéktelen személyek elől elzártan tartani; tilos azt közterületen felügyelet nélkül hagyni.

2.12. A felügyelet nélkül hagyott bérelt eszközben tárolt értékekért a Bérbeadó felelősséget nem vállal.

2.13. A bérelt eszközt tilos különösen

– teherszállításra használni;

– a műbizonylatban szereplő legnagyobb súlyt meghaladóan megterhelni;

– alkohol, kábítószer, illetve bármilyen tudatmódosító  gyógyszer hatása alatt használni, használatát, kezelését ilyen befolyásoltság alatt álló személynek átengedni;

– a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az eszközöket Magyarország határain kívülre szállítani.

2.14. A Bérlő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, és a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondásával jár, amennyiben a Bérlő a bérelt eszközt bűncselekmény elkövetésére használja, és az illetékes hatóság a bérelt eszközt lefoglalja. Amennyiben a lefoglalást elrendelő hatóság a bérelt eszközt a lefoglalás alól feloldja, a Bérlő a lefoglalás feloldását követően nem jogosult a bérelt eszköz további használatára. Bérlő a bérelt eszköznek a hatóság általi visszaszolgáltatása dátumáig bérleti díj megfizetésére köteles.

2.15. Bérlő köteles a bérelt eszközt és tartozékait a megrendelésben jelzett időben, az átvétel helyén, a normál elhasználódást figyelembe véve – az átvételkorival megegyező állapotban visszaszolgáltatni.

2.16. Amennyiben Bérlő a bérelt eszközt rendeltetésellenesen használta, vagy az olyan mértékben szennyezett, hogy a bérelt eszköz teljes körű tisztítása válik szükségessé, az ebből származó kárt és költségeket Bérlő köteles Bérbeadónak megtéríteni.

3. Bérleti díj, egyéb díjak és óvadék

3.1. A Bérbeadó és a Bérlő között a bérleti szerződés – amennyiben a felek arról eltérő módon nem rendelkeznek – a bérelt eszköz honlapon megtalálható díjszabás szerint jön létre.

3.2. Amennyiben Bérlő kártyás fizetőeszközt vesz igénybe a bérleti díj rendezésére, a dombornyomott kártya vagy hitelkártya elfogadott érvényessége a várható bérleti időszak vége plusz 2 hónap.

3.3. A szerződés megkötésekor Bérlő a díjszabásban meghatározott óvadék fizetésére köteles, amely biztosítékul szolgál Bérlő által a Bérbeadónak esetlegesen okozott károkért és Bérlő egyéb tartozásaiért.

3.4. Bérbeadó nem köteles az óvadékot visszafizetni mindaddig, amíg Bérlő esetleges kártérítési felelősségével vagy egyéb tartozásával kapcsolatosan függő kérdés áll fenn. Bérbeadó az óvadék után kamatot nem tartozik fizetni. Amennyiben a bérelt eszköz leadásakor egyértelmű sérülés látható az eszközön, Bérbeadó jogosult az óvadékot visszatartani, a javítás költségeiről Bérlőt 48 órán belül tájékoztatni és az óvadék fennmaradó részét ezen az időn belül Bérlőnek visszafizetni.

3.5. Hitelkártyával történő fizetés esetén az óvadék összege Bérlő hozzájárulásával Bérbeadó elfogadó bankjához intézett elő-engedély kérelme alapján zárolásra kerül Bérlő szám­láján. Az óvadék zárolásának feloldásáról – ha az óvadék nem kerül felhasználásra – Bérbeadó a bérlet megszűnését követő 2 munkanapon belül írásban értesíti a bankot. A feloldás kezdeménye­zésén túl Bérbeadót semmilyen felelősség nem terheli a zárolt összeg illetve a további banki ügyintézés kapcsán.

3.7. A bérleti díj magában foglalja:

– a kötelezően előírt javítások (kivéve a Bérlő által okozott károkból eredő javítás) és a rendeltetésszerű használatból eredő karbantartások, így pl. a tervszerű műszaki karbantartás költségeit,

– a rendeltetésszerű használattal járó rendes elhasználódásból eredő tisztítás költségeit,

– a díjszabásban meghatározott szolgáltatások ellenértékét és költségeit.

4. A bérlet időtartama, a szerződéstől történő elállás joga

4.1. A minimális bérleti időtartam egy nap. Egy bérleti nap 24 órából áll, amely – amennyiben a felek eltérően nem rendelkeznek – a bérelt eszköz átvételének időpontjában kezdődik.

4.2. Bérlő a bérlet hosszabbítását írásban tudja kérni a bérlet lejárta előtt legalább 24 órával. Bérbeadó a bérleti szerződést nem köteles meghosszabbítani.

  • A jelen ÁSZF Bérlő általi megszegése esetén, vagy amennyiben a bérlet letelte után 24 órával Bérlő a bérelt eszközt kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, vagy a Bérbeadó felé fennálló tartozását Bérbeadó írásos felszólítása ellenére sem rendezi, valamint késedelmét nem menti ki, Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a bérelt eszközt Bérlőtől visszavenni, illetve intézkedni annak visszaszolgáltatását illetően. A bérelt eszköz késedelmes (24 órán túli) visszaszolgáltatása esetén Bérbeadó jogosult vélelmezni, hogy a bérelt eszközre nézve Bérlő a Büntető Törvénykönyvbe ütköző sikkasztást követett el, ezért Bérbeadó jogosult Bérlővel szemben feljelentést tenni, illetve a bérelt eszközt köröztetni.

4.4. Bérlő a szerződés megkötését követő 7 napon belül a mellékelt Elállási nyilatkozat kitöltésével és Bérlő részére e-mail útján történő megküldésével elállhat a szerződéstől. A szolgáltatás megkezdésével az elállási jog megszűnik. Az időben megküldött Elállási nyilatkozat kézhezvételét követő 7 napon belül Bérbeadó köteles Bérlő részére a kézhez vett díjat visszautalni.

5. Bérlő kártérítési felelőssége

5.1. Bérlő a teljes, akár a bérelt eszköz mindenkori beszerzési értékéig terjedő kárösszeget és felmerülő költségeket köteles megtéríteni az ÁSZF megszegése esetén,  különösen a következő esetekben:

– a bérelt eszköz gondatlan, szakszerűtlen üzemeltetése, túlterhelése,

– a bérelt eszköz gondatlan őrzése, tárolása, magára hagyása,

– a bérelt eszköz rakterületének túlterhelése, a rakterület sérülése,

– a bérelt eszköz bérlet időtartama alatt keletkezett károsodása

– a bérelt eszköz alkatrészeinek, tartozékainak, felszereléseinek mindennemű hiánya,

– a bérelt eszközben, alkatrészeiben, tartozékaiban keletkezett lopás és részlopás károkért (amennyiben a bérelt eszköz előkerült),

– Bérlő minden olyan jogellenes cselekménye, magatartása esetén, amely a biztosító kárért való helytállását kizárja vagy korlátozza.

5.2. A bérelt eszköz ellopása és lopáskár esetén (amennyiben a bérelt eszköz nem került elő) Bérlő köteles a bérelt eszköz újkori bruttó beszerzési árából a biztosító által nem fedezett mértéket viselni.

5.3. A biztosítóval, illetve a bérelt eszköz eltulajdonítójával szembeni fellépés, igényérvényesítés, pervitel Bérbeadó feladatát és költségét képezi.

6. Műszaki meghibásodásra vonatkozó rendelkezések

6.1. A bérelt eszköz – rendeltetésszerű használat körében felmerülő – meghibásodása esetén Bérlő az egyedi bérleti szerződésben szereplő kapcsolattartási címeken és telefonszámokon köteles intézkedést kérni Bérbeadótól a bérelt eszköz javításával vagy cseréjével kapcsolatban.

6.2. A bérelt eszköz javíthatóságának esetén Bérlő csere eszközt jogosult igényelni a bérlet hátralévő időtartamára a fenti 6.1. pontban foglalt módon. A csereeszközt a Bérlő megegyezés szerinti helyen és időben veheti át.

7. Felek együttműködési kötelezettsége

7.1. Bérlő köteles anyagi kárral járó balesetnél vagy bűncselekménynél a kapcsolatot azonnal felvenni Bérbeadóval, hogy Bérbeadó hivatalosan intézkedni tudjon.

8. Vegyes rendelkezések

8.1. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó Bérlő adatait a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli és szükség esetén köteles az arra illetékes hatóságok részére átadni. Jelen ÁSZF mellékletét képezi Bérbeadó Adatkezelési tájékoztatója, mely az alábbi linken érhető el.[

8.2. Bérbeadó kizárja felelősségét a Bérlő által a bérelt eszközben elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért. Szintén nem felel Bérbeadó azokért a közvetett vagy következményes károkért, amelyek Bérlőt a bérelt eszköz meghibásodásából eredően érik. Bérbeadó kizárja felelősségét a Bérlő minden olyan káráért, amely a bérelt eszköz Bérlő általi nem rendeltetésszerű használatából ered.

8.4. A jelen ÁSZF a Bérbeadó és Bérlő között létrejött mindenkori egyedi bérleti szerződésben nem szabályozott kérdések esetére irányadó, Bérbeadó köteles a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket Bérlő rendelkezésére bocsátani.

8.5. Bérlő bármely, Bérbeadó felé fennálló fizetési késedelme esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti késedelmi kamatot, gazdálkodó szervezet Bérlő esetében 40 EUR behajtási költségátalányt is köteles Bérbeadó részére fizetni. Bérbeadó a Ptk. szerinti elszámolási sorrendtől eltérhet.

8.6. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. Jogvita esetére a felek kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Kelt: Budapest, 2019. ………….

Elállási nyilatkozat

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza Bérbeadó részére a (….) e-mail címre)

Címzett: * 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom elállási/ jogomat az alábbi  szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: * 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: * 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt